Allmän kransbindare/-erska

På Floradagen 13 maj samlas promovenderna på morgonen för att välja den allmänna kransbindaren/-skan. Mötet går av stapeln på latin. Den allmänna kransbindaren/- skan är en person som har gott rykte, är student och vars förälder är professor vid statsvetenskapliga fakulteten. Kransbindaren/-skan symboliserar vår, ungdom och tro på framtiden.

Ceremonimästare

Promotionens ceremonimästare ansvarar för att promotionsakten och de övriga evenemangen flyter smidigt. Under promotionen våren 2021 fungerar professor i statskunskap Åsa von Schoultz som ceremonimästare.

Gratist/ gratista

Ordförande för promotionskommittén. År 2021 fungerar Juuli Hilska, Laura Luoto och Rosa Salmivuori som gratister.

Hedersdoktorer

Under promotionen promoverar fakulteten även hedersdoktorer. Fakulteten kan tilldela titeln hedersdoktor åt vem som helst som anses vara tillräckligt meriterad, oavsett vilken utbildningsbakgrund denne person har.

Jubelmagistrar och jubeldoktorer

Denna promotion är samtidigt jubelpromotion för dem som deltog i promotionen år 1966. De magistrar som promoverades för 50 år sedan vigs till jubelmagistrar. De doktorer som promoverades för 50 år sedan utnämns till jubeldoktorer.

Kransbindare

Kransbindare/-erska är benämningen på magisterpromovendens följeslagare.

Dagen före promotionen binder kransbindaren/-erskan med hjälp av anvisningar av den allmänna kransbindaren (-erskan) en krans av lagerlöv fäst på en stomme. Promotionskommittén binder kransar för magisterspromovender som saknar följeslagare.

Marskalk

Marskalkarna fungerar som ceremonimästarens och övermarskalkens hjälpredor. I marskalkarnas uppgifter ingår exempelvis att informera gäster samt fungera som hedersvakter. Marskalkarna känns igen på sina studentmössor samt marskalksbanden, som går i nationernas eller Kannstöparnas färger.

Svärdsslipare / svärdssliperska

Doktorpromovendens följeslagare. På promotionsdagen slipar svärdsliparen doktorns värja.

Officiant

Promotionsfunktionär. Officianter är promotor, ceremonimästare och övermarskalk.

Primusmagister, primamagister, primusdoktor, primadoktor

Den magister som erhållit det bästa vitsordet för sin avhandling kallas för primusmagister (man) eller primamagister (kvinna). På motsvarande kallas den bästa doktorn för primusdoktor eller primadoktor.

Promotionsakt

Promotionsakten, som går av stapeln på lördagen i universitetets festsal, är huvudevenemanget under promotionen. Promotionen förrättas av promotor, som är den professor som varit längst i tjänst vid fakulteten.

Promotionskommitté

Kommittén ansvarar för arrangerandet av promotionsfestligeterna. Kommittén leds av gratisen eller gratistan.

Promotor

Under promotionsakten viger promotorn promovenderna till sin akademiska grad. Promotorn är den högsta dignitären vid promotionsfesten. Som promotor fungerar professor i sociologi Anssi Peräkylä

Promovend

En magister eller doktor som promoveras. Promovenderna deltar vanligtvis i promotionen tillsammans med sin make/maka eller med en annan följeslagare, som också fungerar som magisterns kransbindare. Följeslagaren är promovendens dam/kavaljer under middagarna och deltar också i övriga festligheter. Man kan också delta i promotionen utan följeslagare.

Ultimusmagister, ultimamagister, ultimusdoktor, ultimadoktor

Den magister som fått det nästbästa vitsordet för sin avhandling kallas ultimusmagister (man) eller ultimamagister (kvinna). På motsvarande sätt är den nästbästa doktorn ultimusdoktor eller ultimadoktor.

Övermarskalk 

Övermarskalken är chef för marskalkarna och fungerar som deras ledare. Under promotionen år 2021 fungerar docent i politisk historia, universitetslektor, Hanna Kuusi som övermarskalk.